Beleidsplan 2019-2024

Stichting Verloren Jaren is algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Beleidsplan

Inleiding

In dit plan worden de contouren van het beleid van Stichting Verloren Jaren beschreven voor de periode 2019-2024. Het vormt de basis voor de jaarplannen die elk jaar opgesteld worden.

Strategie

Kernprincipes en uitgangspunten van Stichting Verloren Jaren

- Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel: de bekendheid bij het algemene publiek te vergroten
van het bestaan van psychosen, het informeren aan het publiek dat psychosen
goed en succesvol te behandelen zijn en dat mensen die psychotisch zijn
geweest in staat zijn om na herstel weer volwaardig kunnen deelnemen aan de
maatschappij, alsmede het kweken van begrip hiervoor, daaronder begrepen alle
handelingen en activiteiten welke met het vorenstaande direct of indirect enig
verband houden of die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door middel van:
a. het uitbrengen van boekwerken, films, documentaires en andere media;
b. het op een laagdrempelige manier beschikbaar stellen ervan, alsook van al
bestaande media over de in lid 1 van dit artikel genoemde onderwerpen;
c. het ondersteunen en/of adviseren bij de ontwikkeling van media over het
onderwerp psychose;
d. het organiseren van activiteiten op het gebied van voorlichting/educatie.
3. Van het doel is uitgesloten: het doen van uitkeringen aan de oprichters van de
stichting of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting.
4. De stichting heeft geen winstoogmerk.
5. De doelstellingen dienen te worden geëffectueerd zodanig dat door de stichting
wordt voldaan aan de wet- en regelgeving met betrekking tot algemeen nut
beogende instellingen uit hoofde van artikel 5b Algemene Wet inzake
Rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats getreden regeling.

- Missie

De missie voor de geldende periode van dit beleidsplan is om vernieuwende projecten van Stichting Verloren Jaren mogelijk te maken. Daarbij ligt de nadruk op het realiseren van projecten welke een eerlijke beeldvorming over psychosen bieden, alsook een antistigmatiserende invloed op het algemeen publiek uitoefenen. Kernbegrippen hierbij zijn herstel, empowerment en peersupport.

Werkzaamheden van het bestuur

De werkzaamheden van het bestuur bestaan uit het werven van fondsen voor de activiteiten, het initiëren van peersupport-activiteiten en het beheren en door ontwikkelen van het gedachtegoed zoals neergezet in de film Verloren Jaren.

Daarnaast faciliteert het bestuur de sprekerspool, bestaande uit (ervarings)deskundigen, die in het land gastlessen, lezingen en voorlichting verzorgen.

Het bestuur houdt een boekhouding bij en legt schriftelijk verantwoordelijkheid af middels jaarplannen en begroting.

Beleid

Wij willen peersupport van mensen met psychosegevoeligheid  nog verder vernieuwen en versterken. Dat doen we door in te zetten op:

-Jong en oud: leren van elkaar
Een belangrijk deel van het netwerk van peersupport bestaat uit mensen boven de veertig. Zij hebben veel ervaring met herstel, zorg en welzijn. We willen deze ervaringsdeskundigen in contact brengen met jongeren die nog dicht op hun eerste psychose aan herstel werken.

-Onafhankelijke, onderlinge steun

Nu veel ervaringsdeskundigen in loondienst werken bij instellingen van de geestelijke gezondheidzorg, is er een noodzaak onafhankelijke netwerken van peersupport te behouden. Een netwerk waar onderling contact niet opgelegd is, maar waar mensen uit eigen beweging bewust voor gekozen hebben. Samen op reis gaan, creatief zijn en elkaar verhalen vertellen op evenementen. Dit bottom-up organiseren vraagt om lef én om financiële onafhankelijkheid. Hier willen we als stichting een specifiek programma voor ontwikkelen.

-Multimediaal project: vervolg op de film Verloren Jaren
Als vervolg op de succesvolle film van Bas, wil Stichting Verloren Jaren een groot multimediaal project starten dat psychoses en het herstel daarvan in een nieuw licht zet. Bas heeft de laatste jaren veel ervaringen en inzichten opgedaan in de gesprekken rond zijn film. Zijn eigen ervaring en de ervaring van anderen die hij sprak, bracht hem er toe in dit nieuwe project het idee van wat een psychose is, te willen herdefiniëren. In een groot multimediaal project gaat Bas de komende jaren het hebben van een psychose van allerlei kanten belichten. Met film, kunst en evenementen gaan we vanuit Verloren Jaren vanuit ervaringsperspectief definiëren wat een psychose is. En hoe je daarvan herstellen kan. Houd de website en Facebook-pagina in de gaten voor de activiteiten vanuit dit project.
Werving van gelden

De werving van gelden gebeurt door donateurschap, giften en (vrijwillige) bijdrage door derden die gebruik maken van de activiteiten.

Beschikken over het vermogen van de stichting

Het bestuur bestaan uit minimaal drie personen. Het is gebruikelijk dat de penningmeester de financiële verantwoording schrijft. De begroting is tevens ontwerp van de penningmeester. Er is een externe boekhouder die helpt met advies en ondersteuning.

Vermogen

Er is geen vermogen in de zin van niet-geoormerkt geld en er is ook geen beleid om vermogen aan te leggen. Alleen is er een buffer (eigen vermogen) van ongeveer 1000,- om het lopende jaar te kunnen financieren.

Uitkeringsbeleid

Bij liquidatie van de stichting is Vereniging Anoiksis de eerste begunstigde.

Beheer

Vermogen

Balans met toelichting:

Bij heropstarten van de activiteiten begin 2019 was er een bedrag van €422,25 uit eerdere periode. Er is een (voorlopige) toekenning van een subsidie van ZonMW voor een project. Dit bedrag is geheel begroot. Begin 2020 verschijnt de balans van periode sinds opstart eind 2018.

Kostenstructuur

De stichting heeft bestuurskosten van ongeveer 1500 euro per jaar (administratie, telefoon/internet, software, reiskosten), en daarnaast projectkosten zoals inhuur zzp’ers en onkostenvergoedingen.

Verhouding wervingskosteen beheerskosten t.o.v. bestedingen

De beheerskosten liggen ruim onder 5% van de gehele begroting.

Beloning beleidsbepalers

Statutair gezien genieten de bestuursleden van de stichting geen beloning voor de werkzaamheden als bestuurslid.

Beschrijving administratieve organisatie

De voorzitter is verantwoordelijk voor aansturen beleid.
De secretaris is verantwoordelijk voor onderhouden en registreren van contact met derden, plannen en notuleren bestuursvergadering 1x per kwartaal. 
De penningmeester doet de begroting en financiën.